Komunikacija i podrška

Kreiranje registracijskog obrasca sa svim podacima potrebnim za registraciju sudionika.

Svakodnevna komunikacija i podrška sa korisnicima kongresnih usluga.

Distribucija kongresno-informativnih materijala, postavljanje info punktova, akreditacija.

Naplata kotizacija.